KASIM

ZUHAL AYDIN (TÜRKÇE):

Kasım ayında Metinde Anahtar Sözcük Bulma, Metinde Yararlanılan Duyular, Şiirde Tema ve Duygu konuları işlendi. Konularla ilgili etkinlikler yapıldı ve kazanım testleri çözüldü. Metin Planı, Metin Oluşturma, Metin Tamamlama, Metni İkiye Bölme, Metinde Anlatımın Akışını Bozan Cümle ve Düzyazı Türleri konuları işlendi ve etkinlik soruları çözüldü. Kompozisyon kuralları hatırlatıldı, kompozisyon yazma çalışması ödev olarak verildi ve derste her bir kompozisyonda düzeltmeler yapıldı.  “Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu” adlı kitabımız sayfa 46’ya kadar okunup kitapla ilgili verilen 3 soruya cevap verilmesi istendi. Kitabın sonuna kadar okunması ara tatil ödevi olarak verildi ve kitapla ilgili her bir öğrenciye görevlendirme yapıldı. Bunun dışında genel tekrar amacıyla soru bankasından ödevlendirme yapıldı.

TUBA SABIR (MATEMATİK):

Kasım ayında Doğal sayıların karesi ve küpü işlendi örnek çözüldü. Doğal sayılarla işlem yapmayı gerektiren problem konusu işlendi. Soru çözümü yapıldı.

SEMA SAĞLAM (SOSYAL BİLGİLER):

Kasım ayında 4.ünitemiz olan İNSANLAR, YERLER ve ÇEVRELER ünitesini bitirdik. Bu ünitenin içinde bulunan etkinlikler ve soruların hepsi bitirildi. Göster kendini kitabındaki 1. ve2.ünitenin bütün soruları birlikte çözüldü.

SONGÜL CERAN (FEN BİLGİSİ):

Kasım ayı Fen Bilimleri dersi içeriğinde 2. ünite olan canlılar dünyası konu anlatımı bitirildi. Konu ile ilgili alıştırmalar yapılmaya başlandı ve öğrencilere bu ünite ile ilgili test ödevleri verildi. Ünite ile İlgili sınıfta soru çözülmeye devam edilecek daha sonra yeni üniteye geçilecektir. Öğrencilerden düzenli tekrar yapmaları beklenmektedir.

SERCAN GÜNDÜ (YABANCI DİL):

Kasım ayında Upskills kitabında 3. üniteye başladık, Wider World kitabında ise Present Continuous konusunu işledik.

GÖKÇE TAŞKIN (SEÇMELİ YABANCI DİL):

Kasım ayı içerisinde Wider World kitabinin 4. Ünitesi tamamlandı. Gramer konusu olarak “Present Continuous” konusu islendi. Kelime olarak sınıf içinde kullanılan araç gereçler ve okul dersleri öğrenildi. Haftalık düzenli olarak verilen online ödevlendirmeler ve sınıf içi alıştırmaları ile de pekiştirme sağlandı.

İLAYDA İLHAN (İNGİLİZCE 2)

Kasım ayında öğrencilere Active Learn hesaplarından atamalar yapıldı. Fen dersinde işledikleri konuların tekrarı İngilizce bu etkinliklerle sağlandı. “In My House” ünitesi işlendi. Bu ünite içinde evin bölmeleri ve evin bölmelerindeki eşyalar öğrencilere öğretildi. Konuyla ilgili ödev verilip ödev kontrolü sağlandı. This/That – These/Those işaret sıfatları öğretilerek konuyla ilgili alıştırmalar yapıldı ve pekiştirildi.

AYSUN GENÇÇAKIR (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ):

Allah’ın sıfatlarını ve Esmaül hüsnası anlayıp hayatı içerisinde örneklendirerek anlamlandırdı
Allaha cc imanın İnsan davranışlarına ve İnsanların ruhi psikolojisine yaptığı olumlu etkilerini fark etti. Duanın önem ve mahiyetini anlayıp ayet ve hadisler ile önemini fark edip insanın hayatında madden ve manen önemini fark etti. Hz İbrahim as peygamberi tanıdı ve tevhid inancının bu peygamberin as hayatındaki önemini fark etti Tevhid, Allah’ın varlığı ve birliğine dair önemli kavramları öğrendi. Kuranı Kerim’deki İhlas suresini ve Anlamını öğrendi surede Allah’ın tevhidinin önemini fark etti.

EKİM

İNGİLİZCE

Ekim ayında Wider World kitabımızın 3. ünitesi tamamlandı ve 4. üniteye geçildi. Öğrenciler geniş zaman kullanarak günlük rutinlerini anlatabilmeyi, duyguları hakkında konuşabilmeyi, sevdikleri/sevmedikleri şeyler ile birlikte hobilerinden de bahsedebilmeyi öğrendiler. Ayrıca okul eşyaları ve dersler konusuna da giriş yapıldı. Gökçe Taşkın

Ekim ayında Upskills kitabında 2. üniteye başladık. Ünitedeki okuma, yazma, kelime çalışmalarını yaptık. Ünitedeki konular ders sırasında kitabımızdaki alıştırma, oyunlarla tekrar edildi ve öğrencilere bu kelimelerle ilgili ödevlendirmeler yapıldı. Sercan Gündü

İlk 2 ünite tamamlandıktan sonra öğrencilerle sınıf içindeki kurallar başlığı adı altında “Imperatives” konusu anlatıldı. “Countable/Uncountable” konusuyla birlikte yiyeceklerin isimlerini ve hangilerinin sayılabilen hangilerinin sayılamayan olduğunun fark edilmesi sağlandı. “Plurals” konusu işlendikten sonra öğrencilere Active Learn hesabından atanan ilgili etkinliklerle çoğulları cümle içinde kullanabilme becerisi kazandırıldı. İşlenen tüm kelimelerle ilgili cümle kurma alıştırmaları yapılıp, oyunlarla pekiştirildi.

Ekim ayında öğrencilere Active Learn hesaplarından okuma ve yazma pratiği yapmak için işlenen konularla ilgili kitap ve etkinlik ataması yapıldı. “Can/Can’t” ve “Prepositions” konuları ile ilgili ödevler veli gruplarından bildirilip cevapların defterlere yazılması istendi. İlgili konularla ilgili doğru cümle dizilimi kurma alıştırmaları yapılıp öğrencilerin yetenekleriyle ilgili cümle kurabilmeleri sağlandı. Aynı zamanda öğrencilerin sınıfta öğretmenlerinden izin isterken kullanabileceği kalıplar öğretildi. Son olarak sınav konularının hepsinin tekrarı yapılıp oyunla pekiştirildi. İlayda İlhan

TÜRKÇE

Ekim ayı içerisinde tüm konuları en baştan tekrar ederek defterimize not aldık. Paragraf soru tiplerini öğrendik. Kompozisyon kurallarını öğrendik ve kompozisyon yazma çalışması yaptık. İlk okuma kitabımız olan “Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu” kitabı hakkında bilgi verildi, etkinlikler yapıldı ve kasım ayı planı çıkarıldı. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Ekim ayında çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin işlenildi. Bol soru çözümü yapıldı. Zihinden çarpma ve bölme işlemi yapıldı. Soru çözümü yapıldı. Bölme işleminde kalanı yorumlama işlenildi. Çarpma ve bölme işleminde kalanı bulma konusuna başlangıç yapıldı. Genel bir tekrar yapmaları çok iyi olur. Tuba Sabır

SOSYAL BİLGİLER

3.ünitemiz olan İNSANLAR,YERLER VE ÇEVRELER ünitesi işlendi.1. ve 2. ünitemizde işlediğimiz konularla ilgili genel tekrar amaçlı testler çözüldü. Sema Sağlam

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allahın varlığı birliği
Tevhid inancının mahiyetini tanıdı
Evrendeki oluşumun süreci ve nasıl kainat oluştu
Evrende Allahın varlığının delillerini tanıdı Aysun Genççakır

FEN BİLGİSİ

Ekim ayı Fen Bilimleri dersi içeriğinde öncelikle bitirilen 1. ünitenin tekrarı konunun iyice kavranması amacıyla tekrar edildi.
2.ünite konusu olan Canlıların Sınıflandırılması konusuna başlandı. Canlıların benzerlik ve farklılıklarına bakılarak sınıflandırıldığı üzerinde duruldu. Mikroskobik canlılar sınıfında gözle görülmeyen mikroskobik canlılar olduğu üzerinde duruldu. Mantarlar sınıfında farklı mantar çeşitleri( şapkalı, küf, maya ve parazit mantarları) olduğuna değinildi. Bitkilerin sınıflandırılmasına başlandı. Bitkilerin çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak gruplandırıldığına ve bu gruplara örnekler verildi. Çiçekli bir bitkinin kısımları ve görevleri incelendi. Bitkilerin ışık enerjisini kullanarak Fotosentez yaptığı ve Fotosentezin önemi üzerinde duruldu. Ve konuyu kavramaya yönelik etkinlikler yapılmaya başlandı. Songül Ceran

EYLÜL

İNGİLİZCE

Wider World 1 ve 2. üniteler tamamlandıktan sonra 3. üniteye başlandı. Öğrenciler yiyecekleri tanıyabilmeyi, miktarlarını belirtebilmeyi ve basit yemek tarifleri verebilmeyi öğrendi. Ayrıca yeni ünite ile birlikte günlük rutinlerini anlatabilmeyi de öğrendiler. Pekiştirme amacıyla online ödevlendirme sisteminden konuyla ilgili alıştırmalar ödev olarak verildi ve sınıf içinde de kitabımızın alıştırmaları çözüldü. Bunların yanı sıra ders esnasında sesli okuma çalışmaları yapılarak öğrencilerin kelime telaffuzları üzerinde çalışıldı. Gökçe Taşkın

Wider World kitabında ilk 2 ünite , Upskills kitabında ise 1. ünite tamamlandı.”Nationalities,family adjectives” ,”can,can’t” , “numbers” , “there is,there are” ,”quantifiers” , “Weather conditions and disasters” konuları işlendi. Vocabulary ve Pronounciation çalışmaları yapıldı. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Eylül ayı içerisinde Sözcükte Anlam konusunu tekrar ettik. Deyimler, Söz Grupları ve Söz Sanatları konusunu etkinlikler üzerinden anlattık. Ödevlendirmelerimizi bu konuda konu değerlendirme testleri ve metin soruları üzerinden yaptık. Her bir test sorusunu derste tek tek çözerek test çözme teknikleri hakkında da öğrenciler bilgilendirildi. Öznel ve Nesnel Anlam, Cümle Yorumu, Cümlede Anlam Özellikleri konuları etkinliklerle pekiştirildi. 5N1K konusu oyunlarla öğretildi. Metinde konu ve ana fikir bulma konusu üzerinde detaylıca duruldu. Metin etkinlikleriyle pekiştirildi. Yine konu değerlendirme testleri tek tek çözülerek konular kavratıldı. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Doğal sayılarla dört işlem yapıldı. Çarpma toplama işlemlerinin zihinden tahmin edilmesi işlendi. Bölme işlemi işlenildi. öğrencilerle beraber bol örnek soru çözümü yapıldı. Tuba Sabır

SOSYAL BİLGİLER

Kültür ve miras ünitesi işlendi. İlkçağ Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıkları hakkında bilgi verildi. Yöresel kıyafetler, yöresel oyunlar tanıtıldı. Resmi ve dini bayramlar hakkında sohbet edildi. Sema Sağlam

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Önbilgileri kontrol edildi akabinde bilişsel akademik seviyelerine uygun dini bilgiler anlatılıp defterlerine yazdırıldı Aysun Genççakır

FEN BİLGİSİ

Güneş, Dünya ve Ay ilişkisi ünitesi işlendi ve bitti. Güneş’in geometrik şekline değinildi. Güneş’in de Dünya gibi katmanlardan oluştuğuna değinildi. Güneş Dünya ve Ay’ın hareketleri ve hareket yönleri öğrenildi. Zaman dilimi olarak gün, ay, ve yıl kavramları açıklandı. Ay’ın evrelerinin Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanma hareketi sonucunda oluştuğu ve Ay’ın ana evrelerinin isimleri sırasıyla öğrenildi. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görülme nedeni açıklandı. Songül Ceran